Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel

Inleiding
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Moira bv en Privatefun.nl, gevestigd te Roermond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80256597. Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Privatefun.nl Moira bv. voornoemd.
1.2. Website: de websites van Privatefun.nl te raadplegen via Privatefun.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Privatefun.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Privatefun.nl en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen van, Overeenkomsten met en leveringen van Privatefun.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Privatefun.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Privatefun.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Tenzij op de Website anders is vermeld, zijn alle op de Website en in andere van Privatefun.nl afkomstige materialen vermelde prijzen inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Tenzij anders is vermeld, bedragen de  verzendkosten € 6,95. Als het totale bestelbedrag meer dan € 75,00 is, is verzending gratis. Deze kosten kunnen ook op de Website worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces duidelijk worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Privatefun.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Privatefun.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, type of spelfouten.
3.4. Privatefun.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Privatefun.nl.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Privatefun.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Privatefun.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Privatefun.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Privatefun.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Privatefun.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Privatefun.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Privatefun.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Privatefun.nl is ontvangen, stuurt Privatefun.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk naar het door de Klant opgegeven adres.
6.2. Privatefun.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Privatefun.nl probeert de bestelling de volgende dag te leveren wanneer de bestelling voor 23:0 uur op een werkdag is geplaatst. Privatefun.nl kan echter niet garanderen dat de bestelling de volgende dag binnen is, gelet op het feit dat Private Roermond.nl daarvoor afhankelijk is van derden. Door Private Roermond.nl opgegeven levertermijnen zijn niet bindend. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Privatefun.nl.
6.4. Indien Privatefun.nl de producten niet binnen vijf werkdagen kan verzenden, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Privatefun.nl raadt de Klant aan om de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, aan Privatefun.nl te melden.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Privatefun.nl is niet aansprakelijk jegens de Klant indien deze een geleverd product heeft gebruikt op een andere wijze dan aanbevolen, voorgeschreven dan wel waarvoor het is bedoeld.
6.8. Privatefun.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. De Klant heeft het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met Privatefun.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.2. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Privatefun.nl een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van de producten worden terugbetaald wanneer Klant de volledige order retourneert. Wanneer de Klant een deel van de order retourneert (en een ander deel behoudt) blijven de verzendkosten voor rekening van de Klant.
7.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan Klant in een fysieke winkel zou doen.

7.5. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Privatefun.nl of op andere ondubbelzinnige wijze aan Privatefun.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Privatefun.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

 (Privatefun.nl) Hamstraat 21 6041HA Roermond 

7.6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Privatefun.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Privatefun.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Privatefun.nl wachten met terugbetalen tot Privatefun.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.8. Klant heeft geen herroepingsrecht wanneer het producten betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Private Roermond.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Privatefun.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Privatefun.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. Privatefun.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Private Roermond.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Private Roermond.nl daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien Privatefun.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Private Roermond.nl, dan kan hij bij Private Roermond.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Privatefun.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Privatefun.nl binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. Privatefun.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden op privacy

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels ander recht van toepassing is.  
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Noord-Nederland.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

(Privatefun.nl)

Garantie

Wij streven altijd naar klanttevredenheid en een uitstekende service. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een artikel defect is, niet goed functioneert of dat er een ander probleem met een product is. Hieronder vind je meer informatie over de garantie op onze artikelen.

Gegronde klacht

Garantie heb je alleen bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid ( bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
 • normale slijtage en/of
 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.


Private Roermond.nl geeft minimaal 30 dagen garantie op alle artikelen die je bij ons koopt.

Uitzonderingen bij Retouren

Als je een artikel hebt ontvangen maar je bent toch niet helemaal tevreden, dan heb je het recht om deze binnen 14 dagen te ruilen of te retourneren.

Hier zijn echter wel een aantal uitzonderingen op (conform artikel 10, lid 8.). Dit gaat om producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

De volgende producten kunnen helaas niet geretourneerd worden:

 • Alle sexstoys, waaronder vibrators en dildo's
 • Catsuits, kousen en panty's
 • Pruiken
 • Strings
 • Condooms, tabletten, glijmiddelen en cremes
 • Geopende artikelen.
 • lingerie
 • latex kleding

Seksspeeltjes kunnen alleen retour indien het artikel geseald verpakt is en niet is gebruikt tevens geven wij geen geld retour alleen geven wij een tegoedbon.

Heb je een nieuw seksspeeltje maar ben je toch niet helemaal tevreden? Dan geldt dat deze alleen retour mag indien het product in de originele verpakking zit en geseald is. 

Wil je een product terug sturen? Bekijk dan of het product terug mag worden gestuurd conform onze voorwaarden. Bekijk daarna of het nog in de originele, gesealde verpakking zit. Kan je product terug? Dan kun je het opsturen met behulp van ons retourformulier.Voor sommige artikelen geldt een uitgebreidere fabrieksgarantie. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan - indien van toepassing - in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

Een eventuele fabrieksgarantie doet nooit afbreuk aan de wettelijke garantie.

 

Stappenplan Ruilen & Retourneren

Wil je een artikel retourneren? Gebruik dan ons retourformulier indien het goedgekeurd is door onze klantenservice. Door middel van het retourformulier kunnen wij je retourzending snel in behandeling nemen. Zorg ervoor dat artikelen welke je retour wilt sturen onbeschadigd zijn en verpakt zijn in de originele verpakking, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer het gaat om een hygiëne artikel, dient de sealingzegel intact te zijn.Sommige van onze artikelen kunnen niet geretourneerd worden, lees meer over onze uitzonderingen Snel en eenvoudig retourneren doe je zo:

 • Controleer of je retourzending voldoet aan onze retoureisen
 • Meld je retourzending aan via onze klantenservice.
 • Gebruik het retouretiket, te vinden bij je pakbon, voor het retourneren van je artikel
 • Leg het artikel, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking en verpak het artikel in een verzenddoos
 • Ons retouradres staat vermeld op de pakbon
 • Geef je retourzending af bij een PostNL-punt bij jou in de buurt
 • Bewaar je verzendbewijs van PostNL goed
 • Zodra wij je retourzending in goede orde hebben ontvangen ontvang je van ons een e-mail

Let op dat je bij het retourneren altijd het ordernummer vermeldt, voor een snelle afwikkeling van de retour. Vermeld indien van toepassing ook duidelijk of een artikel defect is of dat je bijvoorbeeld een andere maat lingerie wenst.

 

Betalen met iDEAL

Je kunt bij Erotiekonline op vele manieren veilig en vertrouwd betalen. Zo ook met iDEAL. Met iDEAL kun je veilig online afrekenen bij je eigen bank door middel van internetbankieren. Internetbankieren met iDEAL kan met de volgende banken ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank en de Triodos Bank.

Hoe te betalen met iDEAL?
Wanneer je graag wilt betalen met iDEAL selecteer je eenvoudig iDEAL als betaalmethode tijdens het bestelproces. Je kunt nu direct je betaling afronden in de vertrouwde en veilige internet betaalomgeving van je eigen bank.

Voordelen van iDEAL

 • Veilig en snel betalen via je eigen bank
 • Je hoeft geen software te installeren
 • Betaling is direct afgerond, zodat wij de bestelling direct kunnen verwerken
 • Voor iDEAL-betalingen rekenen wij geen transactiekosten
 • Op werkdagen voor 23:00 uur met iDEAL besteld? Dezelfde dag nog verzonden waarop het meestal de volgende werkdag wordt geleverd!

Veilig en discreet
Je betaling verloopt beveiligd via onze betalingsprovider Mollie. Bij het betalen door middel van iDEAL staat er dan ook een afschrijving van Moira bv op je bankafschrift. De naam Private Roermond.nl wordt vanwege discretie niet weergegeven op je bankafschrift. Bij het plaatsen van je bestelling wordt gegarandeerd veilig omgegaan met je persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en alle informatie wordt versleuteld over het internet verstuurd, waardoor de informatie niet leesbaar is voor derden.